VELKOMMEN TIL ØIAN PSYKOTERAPI

 

 Jeg tilbyr følgende:

  • Jungiansk psykoterapi og analyse

 

Jungiansk psykoterapi er en terapiform der samtalen står i fokus. Jungiansk psykoterapi og analyse er en gren innen psykodynamisk psykoterapi. Denne terapeutiske arbeidsformen baserer seg på den sveitsiske psykiateren og analytikeren Carl Gustav Jung (1875-1961) sine teorier om den menneskelige psyke. Jungiansk analyse skiller seg fra den freudianske psykoanalysen gjennom å være opptatt av at pasienten på tross av bakenforliggende utfordringer skal få leve sitt liv i en fremtid preget av ro, trygghet og i større frihet.  

I jungiansk terapi bearbeider man med det som er vanskelig og utfordrende i livet. Det kan være alt fra familievansker, forventninger og håp som er blitt brutt gjennom tiden, traumatisering og kriser. Målet er å få plassert hvor dette hører hjemme, for deretter å finne mer tilbake til seg selv og hvem man er som person og menneske. Deretter vil arbeidet være å finne sitt ståsted i verden og leve i en fremtid i tråd med hvem man er.

 

KVALIFIKASJONER

Jeg er utdannet jungiansk psykoterapeut/analytiker fra ISAP, Zurich. Jeg har videreutdannelse i Familieterapi og systemisk praksis fra Høgskolen i Bergen. Jeg har drevet egen terapeutisk praksis siden 2006 og har ervervet meg en solid klinisk erfaring. Min psykoanalytiske utdannelse fra Sveits er et minimum 4 årig fulltidsstudie.  Jeg har også videreutdannelse i sorgarbeid fra UIB, og to årig videreutdannelse innenfor traumer, komplekse traumer og dissosiering i regi av Klinikk for Krisepsykologi, Bergen. Jeg har arbeidet som familieveileder i Bergen kommune. Jeg har også arbeidet med stress og utbrenthet gjennom tiltaket hos NAV som heter "Raskere Tilbake.”

 

HVORDAN ARBEIDER JEG?

Gjennom samtaleterapi og analyse er det mulig få innsikt i og få avklart relasjonsproblemer. Dette gjelder parforhold og i andre mellommenneskelige relasjoner som familie, blant venner og arbeidskolleger. Det kan også være et ønske om å avklare sitt i forhold til seg selv og sitt eget indre.

Mitt mål er å tilpasse terapien etter personen som kommer og være lydhør for hva man ønsker å arbeider med. Jeg arbeider intuitivt, ressursorientert, kreativt og fremtidsrettet. Jeg er opptatt av å skape et trygt sted hvor de indre ressurser til hver enkelt person blir tatt på alvor og hvor man kan føle seg fri til å snakke.

Mange opplever det som god hjelp i å få satt ord på følelser og opplevelser. Jeg vil i samarbeid med den som oppsøker hjelp undersøke hva som er vanskelig og utfordrende i livet. Jeg tar utgangspunkt i de problemer som man ønsker å arbeide med. Deretter vil jeg i samråd med den det gjelder arbeide aktivt med å finne den beste måten å løse disse vanskene på. Målet er å gjøre personen best mulig i stand til å mestre livet slik at man får det bedre både med seg selv og sine omgivelser.

Ofte er vi fastlåst i mønstre som vi ikke kommer ut av, som hemmer vår frihet, utvikling og som tar mye energi. Målet er å frigjøre krefter i oss til å leve et mer autentisk liv. Gjennom en terapi kan vi få en dypere forståelse og innsikt i våre vanskeligheter og ressurser. Vi kan finne tilbake til oss selv og få leve et liv i overensstemmelse med hvem vi er dypest sett.  Vi kan utvikle våre potensialer i en kreativ dialog mellom det bevisste og ubevisste.

 

TRYGGHET OG TILLIT

Det å føle tillit og trygghet er en nødvendig del av den terapeutiske prosessen og en forutsetning for at behandlingen skal virke. Det er derfor viktig at man finner en terapeut som har en stil, arbeidsform og metodikk som passer for deg. Personligheten til terapeuten vil ofte være påvirket av valg av metode og stil. Mitt ansvar som terapeut er å sikre at du opplever at behandlingen som jeg tilbyr oppleves som nyttig og relevant og at du føler deg møtt på en respektfull måte. 

 

Med vennlig hilsen

Lars Øivind Øian